Peritec Peritec  
   
         
   
Idé till marknad

Från idé till marknad


Projektstyrning

Vägen från en god produkt eller konceptidé och ända fram till en marknadsintroduktion kan ibland vara lång. I många fall kanske ett projekt till och med stupar helt innan det ens är i närheten av marknaden.

Orsakerna till att ett projekt misslyckas eller tar orimligt lång tid, kan vara många. Det är inte ovanligt att produkt och konceptidéer som tekniskt eller funktionellt sett är livskraftiga, stupar redan i tidiga faser beroende på svag finansiering, otillräcklig styrning av projekt och en rad andra fundamentala svagheter.


Projektledning

”Time to market” är i de allra flesta branscher en nyckel till framgång idag. Produkters och koncepts livscykler tenderar att hela tiden förkortas och leder därigenom till en konkurrenssituation som blir mer eller mindre prisfokuserad. Detta i sin tur leder ofelbart till försvagad lönsamhet.

Vi har under många år varit aktiva som projektledare och projektstöd där tiden från idé till marknadsintroduktion i de flesta fall varit kritisk eller helt avgörande. Som projektledare är vår filosofi att kunna erbjuda kunden ”One stop shopping”. Detta innebär att vi genom vår egen kompetens och genom ett mycket starkt kontaktnät, erbjuder kunden en helhetslösning för styrning och genomförande av olika former av marknadsrelaterade projekt.

Vi har utvecklat metodiker som idag gör att vi kan erbjuda våra kunder en oerhört effektiv projektstyrning där alla delar styrs på ett optimalt sett utifrån ekonomiska taktiska och funktionella aspekter.


Exempel på tjänster som vi erbjuder:

  • Övergripande projektstyrning eller ledning av delprojekt
  • Att söka riskkapital och forskningsanslag
  • Teknisk rådgivning avseende överensstämmelse med normer, direktiv och regulatoriska krav (CE-direktivet, MDD, Miljödirektiv, författningar från t.ex. läkemedelsverket mfl.)
  • Identifiering av legala och regulatoriska krav på produkter och koncept
  • Kontakter med provningsinstitut, notified bodies och myndigheter
  • Etablering av Kvalitetssystem avseende såväl projektmodeller som hela verksamheter. Bl.a. system som uppfyller kraven i EN ISO 13485, EN ISO 9001 och ISO/TS 16949
  • Produkt och processrevisioner
  • Etablering av verkningsfulla metoder för övervakning och styrning av processer
  • Utbildning i projektstyrning

     
 

Copyright © 2010 Peritec. All rights reserved. Design by JB Design Corner.